Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

niezdefiniowana
8103 2a9e
Reposted fromtjuuu tjuuu viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viakjuik kjuik
niezdefiniowana
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— Patrick the Pan
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
8804 8331

June 03 2015

niezdefiniowana
4560 1068 500
"Ości" 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
niezdefiniowana
4625 212e 500
"Ości" 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
3271 eabf
Reposted fromspace-grunge space-grunge viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
2886 3e6c
Reposted frommisza misza viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
3890 e7ca 500
Reposted fromrol rol viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
Poetry doesn’t have to rhyme, it just has to touch someone where your hands couldn’t.
— Unknown
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
2462 7969
Reposted fromnenya nenya viaonebreath onebreath
niezdefiniowana
9122 ace4 500
Karpowicz "Ości" 3
niezdefiniowana
Czasami wolę być zupełnie sam. Niezdarnie tańczyć na granicy zła. I nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to, niż czułość Waszych obcych rąk.
— Coma
niezdefiniowana
8727 d329 500
"Ości" 9
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaonebreath onebreath

May 16 2015

niezdefiniowana
Reposted frommayamar mayamar viamisza misza
1238 d092 500
1821 ebb3 500
Reposted fromAnakihs Anakihs
9735 ae55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl